Posts Tagged ‘11-S’

11-S

A Catalunya, l’11 de setembre de 2015 ha aconseguit el zenit de la importància en un procés ascendent des que en 2010 l’Estat Español no sabés satisfer les aspiracions dels ciutadans residents a Catalunya a un nou Estatut més digne i equànime amb la seva realitat.

En tot aquest frenesí de preparatius, ha quedat gairebé en l’oblit que l’11 S marca un altre aniversari, aquest any el 14º, el del tràgic desplomi de les Torres Bessones a Nova York després d’un atac terrorista que va sorprendre al món sencer.

Aquesta irònica coincidència des de 2001 sembla convidar a una reflexió des de l’única cosa que veritablement ens fa éssers lliures, el pensament.

Davant un món globalitzat gairebé íntegrament, sembla una contradicció que es pensi en territoris en termes geo-polítics com a estats. Les noves tecnologies i les xarxes socials aparentment han derrocat fins als murs ideològics més recalcitrants.

No obstant això, ni la globalització en aquests termes i l’acumulació del poder econòmic supervivent de la pugna ideològica entre comunisme i capitalisme sembla haver aconseguit esborrar les senyes d’identitat dels diferents pobles amb arrelament, amb la seva pròpia llengua i cultura única.

El que semblava tan evident només fa uns anys abans de l’ensulsiada de l’aquest símbol del poder econòmic de Wall Street i dels Estats Units d’Amèrica, es va esfumar aquell 11 de setembre de 2001 a les 9 hores del matí a l’altre costat de l’Atlántico. Va ser el preludi de la crisi que va venir després, el preludi d’una decadència del concepte d’estats poderosos capitalistes com a governants dels designis del món.

Llavors, què ens queda?

Avui, 11 de setembre ha de marcar una fita no només a Catalunya sinó, des de Catalunya brindar al món un model per transformar el model caduc de manera de govern mundial.

Hem de reprendre vells anhels de veritables estadistes que parlaven de el “govern del poble, per al poble i des del poble”, que solament és factible des del propi territori on resideix el poble governant.

En 1960, poc després de constituir-se la Comunitat Econòmica Europea, el meu senyor avi va expressar en una de les seves cartes els seus pensaments sobre el que hauria de ser el disseny de “la nova Europa”. Va ser una mica més lluny, i com a visionari que va ser tota la seva vida, va dir:- “Perquè Europa sigui el que es mereix, ha de forjar-se com el continent de les regions i les ciutats …. Perquè el món sigui just amb els éssers humans que ho habiten, el seu govern ha d’estar proper, en mans dels quals coneixen, entenen i desitgen resoldre els seus problemes …”

Fa 14 anys, amb la caiguda de les Torres Bessones se signava el certificat de defunció de el “model Americà” com el país més democràtic del món i es posava en seriós dubte el seu model econòmic. No obstant això, en gairebé 3 lustres ningú ha tingut la valentia o el saber per plantejar una alternativa al moribund capitalisme, freturós de tot component de justícia social.

Avui, Catalunya celebrava una Diada que coincideix amb una campanya electoral evidentment diferent. Diria que única.

Aquest 11-S marcarà una fita en la Història d’Europa en clamar per aquesta llibertat de pensament que alguns desitgen coartar.

El que hi ha en joc no és la independència de Catalunya d’Espanya. El que es debat no és si volem ser solament catalans o espanyols. El que es discuteix no és el del Passat que no pot ja esmenar-se.

Aquesta Diada de Catalunya és l’inici del camí d’una transformació política i estructural d’una ciutadania que clama el seu dret a pensar sense traves, cadascú a la seva manera. Una ciutadania que seria capaç, donada l’oportunitat de tornar a argumentar i decidir com aquells que van formar el Consell de Cent a Barcelona durant 600 anys.

Catalunya advoca per retornar l’autogovern a on ha d’estar, a la base, en mans del poble.

És tant demanar a aquests que desitgen governar a distància que ni aprecien les aportacions d’aquests ciutadans ni coneixen els nostres problemes?

Això sí, que la reflexió la facin també aquells que estant en pugna per ocupar els alts càrrecs electes, perquè comprenguin que no volem que governin amb les mateix maneres que el poble ja ha dictaminat caducs ni amb els modals de complaença, amiguisme i corrupteles que han caracteritzat a més d’un, ni amb la ineptitud que han demostrat uns altres.

Catalunya necessita aquesta transformació. El món també.

************************************************************************************************************************************************************  

En Cataluña, el 11 de setiembre de 2015 ha alcanzado el cenit de la importancia en un proceso ascendente desde que en 2010 el Estado Español no supiera colmar las aspiraciones de los ciudadanos residentes en Cataluña a un nuevo Estatut más digno y ecuánime con su realidad.

En todo ese frenesí de preparativos, ha quedado casi en el olvido que el 11 S marca otro aniversario, este año el 14º, el del trágico desplome de las Torres Gemelas en Nueva York tras un ataque terrorista que sorprendió al mundo entero.

Esta irónica coincidencia desde 2001 parece invitar a una reflexión desde lo único que verdaderamente nos hace seres libres, el pensamiento.

Ante un mundo globalizado casi en su totalidad, parece una contradicción que se piense en territorios en términos geo-políticos como estados. Las nuevas tecnologías y las redes sociales aparentemente han derribado hasta los muros ideológicos más recalcitrantes.

Sin embargo, ni la globalización en esos términos y la acumulación del poder económico superviviente de la pugna ideológica entre comunismo y capitalismo parece haber conseguido borrar las señales de identidad de los distintos pueblos con arraigo, con su propia lengua y cultura única.

Lo que parecía tan evidente sólo hace unos años antes del derrumbe del ese símbolo del poder económico de Wall Street y de los Estados Unidos de América, se esfumó aquél 11 de setiembre de 2001 a las 9 horas de la mañana al otro lado del Atlántico. Fue el preludio de la crisis que vino después, el preludio de una decadencia del concepto de estados poderosos capitalistas como gobernantes de los designios del mundo.

Entonces, ¿qué nos queda?

Hoy, 11 de setiembre debe marcar un hito no sólo en Cataluña sino, desde Cataluña brindar al mundo un modelo para transformar el modelo caduco de gobernanza mundial.

Debemos retomar viejos anhelos de verdaderos estadistas que hablaban del “gobierno del pueblo, para el pueblo y desde el pueblo”, que solamente es factible desde el propio territorio dónde reside el pueblo gobernante.

En 1960, al poco de constituirse la Comunidad Económica Europea, mi señor abuelo expresó en una de sus cartas sus pensamientos sobre lo que debería ser el diseño de “la nueva Europa”. Fue un poco más lejos, y como visionario que fue toda su vida, dijo:- “Para que Europa sea lo que se merece, debe forjarse como el continente de las regiones y las ciudades …. Para que el mundo sea justo con los seres humanos que lo habitan, su gobierno debe estar próximo, en manos de los que conocen, entienden y desean resolver sus problemas …”

Hace 14 años, con la caída de las torres Gemelas se firmaba el certificado de defunción del “modelo Americano” como el país más democrático del mundo y se ponía en seria duda su modelo económico. Sin embargo, en casi 3 lustros nadie ha tenido la valentía o el saber para plantear una alternativa al moribundo capitalismo, carente de todo componente de justicia social.

Hoy, Cataluña celebraba una Diada que coincide con una campaña electoral evidentemente distinta. Diría que única.

Este 11-S marcará un hito en la Historia de Europa al clamar por esa libertad de pensamiento que algunos desean coartar.

Lo que hay en juego no es la independencia de Cataluña de España. Lo que se debate es si queremos ser solamente catalanes o españoles. Lo que se discute no es lo del Pasado que no puede ya enmendarse.

Esta Diada de Catalunya es el inicio del camino de una transformación política y estructural de una ciudadanía que clama su derecho a pensar sin cortapisas, cada cual a su manera. Una ciudadanía que sería capaz, dada la oportunidad de volver a argumentar y decidir como aquellos que formaron el Consejo de Ciento en Barcelona durante 600 años.

Cataluña aboga por devolver el autogobierno a dónde debe estar, en la base, en manos del pueblo.

¿Es tanto pedir a esos que desean gobernar a distancia que ni aprecian las aportaciones de estos ciudadanos ni conocen nuestros problemas?

Eso sí, que la reflexión la hagan también aquellos que estando en pugna para ocupar los altos cargos electos, para que comprendan que no queremos que gobiernen con los mismo modos que el pueblo ya ha dictaminado caducos ni con los modales de complacencia, amiguismo y corruptelas que han caracterizado a más de uno, ni con la ineptitud que han demostrado otros.

Cataluña necesita esta transformación. El mundo también.

11S

Anuncios